Όχι η συνταγματικότητα του νόμου αλλά η τυχόν αντισυνταγματικότητά του (δηλ όχι η συμφωνία αλλά η αντίθεση προς το Σύνταγμα) πρέπει να διαγνωστεί με δικαστική απόφαση που παράγει πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες έννομες συνέπειες. Από αυτή τη θεμελιώδη επισήμανση απορρέουν τα όρια του δικαστικού ελέγχου και σε αυτή ερείδονται συγκεκριμένες τεχνικές που επιδιώκουν τη διαφύλαξη του νόμου, όπως είναι η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία του και η κήρυξη της μερικής αντισυνταγματικότητας μιας ρύθμισης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Ο δικαστικός αυτοπεριορισμός
    α. Το ‘τεκμήριο’ συνταγματικότητας του νόμου
    β. Ο πρωτογενής θεσμικός ρόλος του νομοθέτη
    γ. Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων
2. Η ‘σύμφωνη με το Σύνταγμα’ ερμηνεία του νόμου
3. Η αναγνώριση μερικής αντισυνταγματικότητας

Παρουσίαση (ppt)

Νομολογία
(διαβάστε και φέρτε μαζί σας στο μάθημα για να τις συζητήσουμε) τις δικαστικές αποφάσεις:
ΣτΕ (Τμ Στ΄) 178/2013 (pdf)
ΣτΕ (Ολομ.) 4202/2013 (pdf)

Σημειώσεις (05.oriothetisi-tehnikes)

Βιβλιογραφία
1. Αλιβιζάτος Ν, Το ‘τεκμήριο της συνταγματικότητας των νόμων’ – Ερμηνευτική ‘ένδειξη’ ή πολιτική προτροπή;, σε: Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση Ι, 1994, σελ 63επ
2. Γέροντας Α, Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στη Δυτ Γερμανία, ΤοΣ 1982, τεύχος 1
3. Γιαννακόπουλος Κ, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2013, σελ 136-211
4. Μανιτάκης Α, Κράτος Δικαίου και Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας Ι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 1994
5. Μανιτάκης Α, Οι αυτοδεσμεύσεις του δικαστή από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων, Το Σύνταγμα, 2/2006. 402-429http://law-constitution.web.auth.gr/manitakis/files/manitakis-89.pdf
6. Μπουκουβάλα Β, Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων και ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, Διδακτορική διατριβή, διαθέσιμη σε: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26825
7. Πινακίδης Γ, Η ‘σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία’, Τεχνική του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων ή μέθοδος ερμηνείας του Νόμου δια του Συντάγματος, ΤοΣ 2001, σελ 461επ
8. Σεντής Αν, Ο δικαστικός έλεγχος (επί) της ελευθερίας (ή “διακριτικής ευχέρειας”;) του νομοθέτη, Διπλωματική εργασία 2008
9. Σκουρής Β- Ευ.Βενιζέλος, Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, Σάκκουλας, 1985, σ. 91-107