Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων μπορεί να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες με ποικίλα κριτήρια, τα χαρακτηριστικότερα από τα οποία είναι ο χρόνος άσκησής του πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ το κρινόμενου νόμου, το όργανο και τη φύση αυτού καθώς και το αντικείμενο (τυπική ή ουσιαστική αντισυνταγματικότητα).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.   Ανάλογα με το χρόνο

α.      Προληπτικός

β.      Κατασταλτικός

2.   Ανάλογα με το όργανο

α.      Ο (αυτό)έλεγχος της Βουλής

β.      Ο έλεγχος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

γ.       Δικαιούται να ελέγχει την (αντι)συνταγματικότητα η διοίκηση;

δ.         Δικαστικός έλεγχος

3.  Ανάλογα με το αντικείμενο

α.      Τυπική συνταγματικότητα

i                Εξωτερική

ii              Εσωτερική

                   β.      Ουσιαστική (αντι)συνταγματικότητα

Παρουσίαση του μαθήματος  (pdf)

 

Βιβλιογραφία:

  1. Βενιζέλος Ε, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2008, σελ 233επ
  2. Μαθιουδάκης Ι, Διοικητικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων; ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 (αναδημοσίευση σε constitutionalism.gr)
  3. Σκουρής Β / Βενιζέλος Ε, Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, 1985, σ. 9-17
  4. Γεραπετρίτης Γ, Σύνταγμα και Βουλή, Αυτονομία και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώματος, Νομική Βιβλιοθήκη 2012, σελ 111-235
  5. Χρυσόγονος Κ, Ο αντισυνταγματικός νόμος και η δημόσια διοίκηση, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ Σάκκουλας 1989
  6. Τάχος Α, Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σ. 419επ
  7. Ευαγγελία Μπάλτα, Η νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι ελεγκτικού χαρακτήρα αρμοδιότητές του, ΕφημΔΔ 1/2013