1.             Λαϊκή κυριαρχία

α.      Ένσταση: Η υπεροχή του νομοθέτη (Κοινοβουλίου) – Ο νόμος ως εκδήλωση της γενικής βούλησης

β.      Εγγύηση της λαϊκής κυριαρχίας στην πρωταρχική ή συντακτική της εκδήλωση

2.             Διάκριση των λειτουργιών

α.      Ένσταση: Διείσδυση του δικαστή στις αρμοδιότητες του νομοθέτη

β.      Αντιστάθμισμα στην παντοδυναμία της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας               

3.             Εγγύηση τήρησης και προστασίας του Συντάγματος

α.      Το Σύνταγμα ως ‘νόμος’

β.      Ο αυστηρός χαρακτήρας του Σ.

γ.       Ένσταση: ο πολιτικός χαρακτήρας του ελέγχου

i                  Το Σ ως ‘πολιτικός νόμος’

ii                Κάθε δικαιοδοτική κρίση ενέχει πολιτικό στοιχείο

4.             Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

α.      Η εγγυητική σημασία του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων

β.      Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας ως σημείο έντασης μεταξύ της διαδικαστικής νομιμοποίησης (πλειοψηφική αρχή) και της ουσιαστικής νομιμοποίησης (θεμελιώδη δικαιώματα)

Διδακτικό υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (powerpoint)

Μανιτάκη, Κράτος Δικαίου ΙΙ (απόσπασμα)

Βιβλιογραφία:

Κ. Μαυριά, Η ερμηνεία του Συντάγματος μεταξύ πολιτικής αξιολόγησης και νομικού δόγματος ΤοΣ 1989, σ. 31-42

Ευ. Βενιζέλου, Η ερμηνεία του Συντάγματος μεταξύ νομικής δογματικής και επιστημολογικής ειλικρίνειας, ΝοΒ 1986. 1529-1538

Αντ. Μανιτάκη, Η νομική φύση και ο πολιτικός χαρακτήρας του Συντάγματος, ΤοΣ 1985. 478-496