α. Η ισότητα των φύλων (4 παρ 2 Σ)
β. Ισότητα στα δημόσια βάρη (4 παρ 5 Σ)
γ. Ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση (4 παρ 6 Σ)
δ. Ισότητα στην αμοιβή για εργασία (22 παρ 1 εδ β΄ Σ)
ε. Η πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις (4 παρ 4 Σ)

Παρουσίαση μαθήματος [pdf]

Βιβλιογραφία
Χρυσόγονος Κ, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, 140-172

Νομολογία
ΣτΕ (Ολομ) 1580/2010 (pdf)
ΣτΕ (Ολομ) 42/2013 (pdf)
ΣτΕ (Ολομ) 146/2013 (pdf)
ΣτΕ 2527/2013 (τέλος επιτηδεύματος) (pdf)

ΣτΕ 2287/2015 (ισότητα στα δημόσια βάρη) (pdf)

 Aναμένεται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να έχουν μελετήσει όλες τις αποφάσεις