Ιδιοκτησία

Παρουσίαση μαθήματος (pdf)

Βιβλιογραφία

A Γέροντας, Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε: Γέροντας / Λύτρας / Παυλόπουλος / Σιούτη / Φλογαϊτης (επιμ), Διοικητικό Δίκαιο 2004, κεφ. 6.

Π Δ Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο – Ατομικά Δικαιώματα, Αντ Σάκκουλα 2010, σελ 1024επ

Κ Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η ανθεωρημένη έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ. 361-404

Νομολογία

ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) 2009/2003
ΣΤΕ 3267/2002
ΣΤΕ 3135/2002
ΣΤΕ 4038/2001
ΣΤΕ 2972/2001
ΣΤΕ 691/2002
ΣΤΕ 3739/1999
ΣΤΕ 3740/1999
ΣΤΕ 2770/2003
ΣΤΕ 5354/1995
ΣΤΕ 5355/1955
ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) 3135/2002

Ιδιωτικοποιήσεις
Παρουσίαση Ελένη Λάππα (pdf)
ΣτΕ (Ολομ) 1934/1998 (pdf)

ΣτΕ (Τμήμα Δ΄) 1511/2002 (pdf)