Η διαπλοκή του ελέγχου αντισυνταγματικότητας με τον έλεγχο μη συμβατότητας με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο

Παρουσίαση μαθήματος [pdf]

Βιβλιογραφία

• Φ Αρναούτογλου, Νόμος αντίθετος προς διεθνή σύμβαση είναι αντισυνταγματικός; Το Σ 1982, σ. 546
• Α Μανιτάκης, Η διαπλοκή του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τον έλεγχο της συμβατικότητας των νόμων ενόψει της  ΕΣΔΑ  στο παράδειγμα των ενοχικών απαιτήσεων, ΝοΒ (56) 10/2008. 2541-2567
•Α Μανιτάκης, Ο αυτεπάγγελτος δικαστικός έλεγχος της συμβατικότητας των νόμων και οι όροι του παραδεκτού ενόψει του παρεμπίπτοντος χαρακτήρα του, εδώ
• Γ Μητσόπουλος, Δεδικασμένον και εκτελεστότης αποφάσεως του ΕΔΔΑ, επιδικαζούσης χρηματικήν απαίτησιν, Δ 26, 1995
• Χ Χρυσανθάκη, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντ. Σάκκουλας, 2001
• Κ Χρυσόγονος, Η ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ στην εθνική έννομη τάξη, Αντ, Σάκκουλας, 2001, σ. 173επ

Νομολογία

ΣτΕ 4171/2012 (απαγόρευση καπνίσματος) [pdf]