Θεματική:

Ο (δικαστικός) έλεγχος

της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων

1. Θεμελίωση (διαβάστε περισσότερα)

2. Νομιμοποίηση και ενστάσεις (διαβάστε περισσότερα)

3.  Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας (διαβάστε περισσότερα)

4. α) Μοντέλα δικαστικού ελέγχου
    β) Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου (διαβάστε περισσότερα)

5. Μηχανισμοί συγκέντρωσης του ελέγχου (αίτηση ακύρωσης, παραπομπή από τμήματα στην Ολομέλεια ανωτάτων δικαστηρίων, ΑΕΔ, πρότυπη δίκη, Ν 4274/2014 , διαβάστε περισσότερα)

6. α) Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου     
    β) Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα  
        (διαβάστε περισσότερα)

7. Αρχή της αναλογικότητας (διαβάστε περισσότερα)

8. Έλεγχος μη συμβατότητας του νόμου με διεθνές και ενωσιακό δίκαιο  (διαβάστε περισσότερα)

9. Αρχή της ισότητας (α) (διαβάστε περισσότερα)

10. Αρχή της ισότητας (β): ειδικές μορφές  (διαβάστε περισσότερα)

11. Επαγγελματική ελευθερία (διαβάστε περισσότερα)

12. Δικαίωμα στην εκπαίδευση (διαβάστε περισσότερα)

13. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας (διαβάστε περισσότερα)

14. Δικαίωμα ιδιοκτησίας / Ιδιωτικοποιήσεις (διαβάστε περισσότερα)