Διδακτικά εγχειρίδια:

1. Αγαλλοπούλου, Π. Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2011
2. Δ Σιδέρη, Εργασιακές Σχέσεις – Εργατικό Δίκαιο, Πάτρα: ΕΑΠ 2008
3. Σημειώσεις Γ Αμίτση (pdf)
Παρουσίαση
Αστικό Δίκαιο (pdf)
Εργατικό Δίκαιο (pdf)