Επισκεφτείτε τη σελίδα μου στο academia

Μονογραφίες

3. 2014, Θεσμοί ‘άμεσης δημοκρατίας’ στο Σύνταγμα,
Αθήνα: εκδ Ευρασία 

2.         2009, Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: το ζήτημα της ‘υπεροχής’, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Σειρά: Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ευρώπη – Μελέτες 16, Διεύθυνση Δημ. Θ. Τσάτσου, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα 2009, 727 σελ. (μονογραφία) [πρόλογος – 1. κεφάλαιο]
Βιβλιοκρισίες:
Βασίλη Σωτηρόπουλου,
Χριστίνας Ακριβοπούλου,
Ευγενίας Πρεβεδούρου,Η σχέση εθνικού Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα του διαλόγου των δικαστών. Πρακτική απάντηση σε ένα δογματικό ζήτημα (εδώ)

 

1. 1999, Politische Parteien auf europäischer Ebene. Auslegung und Ausgestaltung von Art. 191 (ex 138a) EGV
(Πολιτικά Κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Ερμηνεία και εξειδίκευση του άρθρου 191 (πρώην 138α) Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας),

Baden-Baden: Nomos Verlag 1999, 310 σελ.

(μονογραφία – διδακτορική διατριβή – περίληψη)

D. Th. Tsatsos, Ist die Europäische Unionsgrundordnung für die Tätigkeit Politischer Parteian ungeeignet?, Zur Verfassungsentwicklung Europas, 2008, 165επ (166, υποσημ 5)

Εγχειρίδια

Συνταγματικό Δίκαιο (οργανωτικό μέρος): πανεπιστημιακές παραδόσεις, Κάλλιπος 2016,
διαθέσιμο σε: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/4277CoverSmall

Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Πάτρα : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2008
(Τόμος Α1 για τη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 10 “Αρχές Δικαίου και Διοίκησης”
του ΠΣ  ΔΕΟ “Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών”)

[περιεχόμενα] 

 Μελέτες – Άρθρα

57. (2018) Schooling as a basis for naturalisation: Exploring the educational and philosophical underpinnings of a legal debate in Greece, σε: Alessandra Viviani (επιμ.), Global Citizenship Education, Multiculturalism and Social Inclusion in Europe – The Findings of the ‚I have Rights‘ project, Coimbra: Agosto 2018, 201-223

56. (2017) ‘All good things come in threes’: From a Double to a Triple Democratic Legitimacy of the European Union in: Lina Papadopoulou, Ingolf Pernice and Joseph H.H. Weiler (eds.), Legitimacy Issues of the European Union in the Face of Crisis, Dimitris Tsatsos in memoriam, ECLN Series Vol. 9, NOMOS/Hart 2017

2016, Μορφές «Λαϊκής Νομοθέτησης»: Δημοψήφισμα και Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία, σε: Α-Ι Μεταξάς, Πολιτική Επιστήμη IV, Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Σιδέρης, σελ. 269-288

54. (2016) Ο ‘χρυσός κανόνας’ στο Σύνταγμα και το Δικαστήριο της Ένωσης, σε: Λ. Παπαδοπούλου / Ευγ. Πρεβεδούρου / Κ. Γώγος (επιμ.), Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, Προς τιμήν του κ Βασίλη Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της ΕΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2016, 307-330 (εδώ)

53. (2016) Η νομική έννοια της ”οικογένειας” και τα ομόφυλα ζευγάρια: μαθήματα από το ΕΔΔΑ, σε: Τιμητικός Τόμος για την καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα 2016, σελ. 355-390 (εδώ)

52. (2016) με Ozeni Athanasiadou, Die Öffentlichkeitsbeteiligung im UVP-Verfahren aus der Sicht des internationalen, europäischen und griechischen Rechts – Ein Überblick, σε: E. Hofmann, L.Papadopoulou and K. Gogos, Demokratisch-funktionale Analyse der Öffentlichkeitsbeteiligung in Umwelt- und Infrastrukturrecht, Mohr Siebeck 2016, 87-104

51. (2016) με Achilleas Koutsouradis, Family Forms and Parenthood, Theory and Practice of Article 8 ECHR in Greece, in: Andrea Büchler and Helen Keller (eds), Family Forms and Parenthood, Theory and Practice of Article 8 ECHR in Europe, Intersentia 2016, 237-260

50. (2016) “Greece,” in: G. Robbers & W.C. Durham (eds), Encyclopedia of Law and Religion, Leiden: Brill 2016, pp. 156-171

49. (2015) (με Βασιλική Κόκοτα) Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε κίνηση, σε Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2015, σελ. 471-484, το ίδιο στα αγγλικά: Medically Assisted Reproduction (MAR) on the move, in: Assisted Reproduction in Europe: Social, ethical and legal issues, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications 2015, pp 421-434

48. (2015) Is there a “right to reproduce” through MAR techniques?, In: Venetia Kantsa / Lina Papadopoulou / Giula Zanini (eds), (In)fertile Citizens: Anthropological and legal challenges of assisted reproduction technologies, Athens: Alexandria Publications 2015, pp. 39-52

47. (2015) Religious Jurisdictions in Greece, in: R. Potz & W. Wieshaider (eds), Religious Adjudication and the State, Proceedings of the XXVIth Annual Conference of the European Consortium for Church and State Research, Vienna, 13-16 November 2014, Granada 2015, pp. 91-106

46. (2015) ‘ Public authorities and the training of religious personnel in Greece’, Symposium of European Consortium for Church and State research, Strasbourg, 22-23 November 2013, in: Francis Messner (ed.), Public Authorities and the Training of Religious Personnel in Europe – La formation des cadres religieux en Europe, Granada: Comares 2015, pp. 125-146,
text available at: ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2398859
45. (2015) Αποκλεισμοί από την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο Ελληνικό δίκαιο, σε: Β. Καντσά (επιμ.), Μεταβαλλόμενες σχέσεις – Συγγένεια και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2015, σελ. 225-245

44. Law and Religion in Greece, G. Robbers & W.C. Durham, eds., Encyclopedia of Law and Religion, Leiden: Brill, forthcoming (text on ssrn)

43. Το (δημοσιονομικό) χρέος των κρατών και το (πολιτικό) χρέος της Ένωσης, σε: Ν. Κανελλοπούλου-Μαλούχου / Αντ. Μεταξάς / Λ. Παπαδοπούλου, Δημοσιονομική κρίση και ευρωπαϊκή ενοποίηση – Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;, Αθήνα: Παπαζήση 2014, σελ. 49-93 (κείμενο)

42. ‘Report: Greece’, σε: European Consortium for Church and State research Symposium, Public authorities and the training of religious personnel in Europe, Strasbourg, 22-23 November 2013, 2014 (υπό έκδοση)

41.    Die implizite Änderung der griechischen Verfassung durch das EU Recht, ZaöRV 74 (1/2014), 141-162

40.    Η σταδιακή συνταγματοποίηση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ, σε: Δ. Αναγνωστοπούλου (επιμ.), Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 (υπό έκδοση –  κείμενο)

39.    Can constitutional rules, even if ‘golden’, tame Greek public debt?, In: Maurice Adams, Federico Fabbrini and Pierre Larouche (eds), The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Hart publishing 2014, 223-247

38.    (2014) Προγενέστερες οδηγίες για το τέλος της ζωής’, Βιοηθική και συνταγματική αξιολόγηση, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη και Φ. Παναγοπούλου (επιμ.), Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου: Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική – Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές του Μέλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1-2/03/2013, Αθήνα: εκδ. Πασχαλίδη 2014, 233-272 (κείμενο)

37. (2013) Μορφές ‘άμεσης νομοθεσίας’: Δημοψήφισμα και λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, το συλλογικό τόμο ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου», «Η πρόκληση της Αναθεώρησης του Συντάγματος», εκδ. Σάκκουλα 2013, σελ. 41-64 (κείμενο)

36. Δωρεάν, κατά το Σύνταγμα, και η ανώτατη εκπαίδευση; Σχόλια σε τρεις δικαστικές αποφάσεις: ΔΕφΠατρ 705/2010 (δίδακτρα στο ΕΑΠ), ΣτΕ 2714/2010 (Γ΄ Τμ.) & 2411/2012 (Ολομ.) (δίδακτρα σε μεταπτυχιακά), σε: Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 57/2013 (υπό δημοσίευση – κείμενο)

35. 2013, Die Europäisierung der Verfassungsinterpretation – Unter besonderer Berücksichtigung der griechischen Verfassung, σε: Dimitris‐Tsatsos‐Institut für Europäische Verfassungswissenschaften (Hrsg), Verfassung ‐ Parteien – Unionsgrundordnung (Gedenksymposion für Dimitris Th. Tsatsos), Berliner Wissenschafts‐Verlag 2013, S. 89‐135 (υπό έκδοση) (text)

34. 2013, Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο; Μια συζήτηση με τον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη, σε: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Συνέδριο «Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη», Η συμβολή του στη νομική επιστήμη, εκδ. Σάκκουλα 2013 και σε ΔτΑ 59/2014, σελ 43-77 (κείμενο)

33.      2011, Σκέψεις για το Δήμο και τη Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε: Α. Μανιτάκη (επιμ.), Η Δημοκρατία μεταξύ Ουτοπίας και Πραγματικότητας, Μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου, Αθήνα: εκδ. Σαββάλα 2011, σελ. 152-174 (κείμενο)

32.       2010, Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο και ο Χάρτης: Η προδρομική σκέψη και η συμβολή του Γιώργου Παπαδημητρίου, σε: Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί. Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Ι, Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώθηκε στην Αθήνα στις 3-4 Ιουνίου 2010, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, σελ. 197-212 και σε: www.constitutionalism.gr/html/ent/889/ent.1889.asp [pdf]

31.       2010, Vom Prinzip des ‘Vorrangs’ zur pluralistischen Auffassung der Rechtsquellen, IEV-Online 3/2010, http://www.fernuni-hagen.de/iev/iev_online.shtml [pdf]

30.       2010, Trapped in history: Greek Muslim Women under the Sacred Islamic Law, in: Annuaire International des Droits de l’homme (AIDH), Vol. V, 2010, Religions et droits de l’ home, Athen / Bruxelles: Ant.N. Sakkoulas / Bruylant, 2010, pp. 397-418 [text on ssrn] και το ίδιο, Φυλακισμένες στην Ιστορία: Ελληνίδες Μουσουλμάνες υπο τον ιερό νόμο του Ισλάμ, σε: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη – Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2012, σελ. 699-724 [κείμενο]

29.       2010, Die Ausstrahlung der im deutschen Grundgesetz gewährten Menschenwürde auf die griechische Verfassung, (από κοινού με Κ. Χρυσόγονο), σε: Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, Tübingen: Mohr Siebeck 2010, σελ. 53-71

28.       2009, Η εξέλιξη των σχέσεων της γαλλικής με την ενωσιακή έννομη τάξη, σε: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λουκά Θεοχαρόπουλο και την Καθηγήτρια Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, τόμος II, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 439-478 [pdf]

27.       2008, Το γερμανικό εκλογικό σύστημα, Αθήνα : εκδ. Παπαζήση 2008 (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου), 54 σελ.

26.       2008, Γάμος Ομοφύλων; Μια απόπειρα νομικής και δικαιοπολιτικής αξιολόγησης, σε: Δικαιώματα του Ανθρώπου 38/2008, σ. 405-489 [pdf]

25.       2007, Χαμένοι στη «μετάφραση», Ή: πώς οι πολιτικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης «μεταφράζονται» σε συνταγματικές ρυθμίσεις, σε: Το Σύνταγμα – ειδικό τεύχος 2007, σελ. 231-274 (εισήγηση στο 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 28-29.01.05) [pdf] και στα αγγλικά ‘Lost in Translation, Or how political preferences are translated into constitutional arrangements’, Paper presented at the VII World Congress of the International Association of Constitutional Law, Athens 11-15 June 2007, paper in English here and here [pdf]

24.       2007, Θετικές δράσεις του κράτους ως εργαλείο ουσιαστικής ισότητας, 2007, σε: www.opek.gr [κείμενο]

23.       2007, Η μη αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών ως ‘οικογένειας’ στη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων (ΔΕΚ και ΕΔΔΑ), σε: Χατζητρύφων/Παπαζήση (επιμ.), Πρακτικά 2ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Το φύλο και η συμπεριφορά του. Οικογένειες από ομόφυλα ζευγάρια», Θεσσαλονίκη: Ολύμπιον 12-13.05.05, εκδ. Επίκεντρο 2007, σελ. 31-45 (κείμενο)

22.       2007, Αυτοδιοικητικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια συγκριτική επισκόπηση, σε: Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 4, Ιανουάριος 2007, 130-138 [pdf]

21.       2006, Η Τυποποίηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στα Νέα Συντάγματα της «Παλαιάς» Ευρώπης, σε: Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Πέντε Χρόνια μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλα 2006, σελ. 179-220 (κείμενο)

20.       2006, Εκλογές και Κυβερνήσεις στον απόηχο της ήττας του 1897, σε: Ιστορία των Ελλήνων, Αθήνα: εκδ. ΔΟΜΗ 2006, Τόμος 14ος, σελ. 66-119

19.       2006, Γυναικεία συμμετοχή και Δημοκρατία: Οι ποσοστώσεις υπό ο φως της πολιτικής και συνταγματικής θεωρίας, σε: Δικαιώματα του Ανθρώπου 32/2006, 1243-1298 [pdf]

18.       2006, «Παλαιά» Ευρώπη, Νέα Συντάγματα: Μια περιήγηση στις αναθεωρήσεις των συνταγμάτων της Δυτικής Ευρώπης στο γύρισμα του αιώνα, σε: Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Πέντε Χρόνια μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλα 2006, σελ. 129-177 (κείμενο)

17.       2005, Η εννοιολογική δυνατότητα και η κανονιστική αναγκαιότητα ενός ευρωπαϊκού συντάγματος, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), Π. Νάσκου-Περράκη (επιμ.), «Δοικητικό Δίκαιο. Συνταγματικό Δίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σελ. 111-141 (Ημερίδα του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., ΚΔΕΟΔ, Θεσσαλονίκη 26.05.2004) [pdf]

16.       2004, Οι δίδυμες συμφωνίες έκδοσης και δικαστικής συνεργασίας ΕΕ-ΕΠΑ: Νομική βάση, εύρος της ενωσιακής αρμοδιότητας και διαδικασία συνομολόγησης, Το Σύνταγμα 3/2003, σελ. 449-498 και σε: Σύνταγμα. Ελληνική Πολιτεία. Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Αφιέρωμα στον Δημήτρη Θ. Τσάτσο, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 587-634 (κείμενο)

15.       2004, Ισότητα εναντίον ισότητας: μοντέλα διανεμητικής δικαιοσύνης, Επιστήμη και Κοινωνία τεύχος 13, Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004, σελ. 167-199 (κείμενο)

14.       2004, The Principle of Equality in Greek Constitutional Law, in A. Weber (ed.), Fundamental Rights in Europe and North America, Part BIII: The Individual Rights, Supplement 7, Kluwer Law International, Oct 2004, 1-75 (κείμενο)

13.       2004, “Children and Religious freedom. An Enquiry into children’s capability of being holders of rights and the nature of religious freedom in the Western world”, Πρακτικά του 11th World Conference Of the International Society of Family Law, Copenhagen / Oslo 2–7/08/2002, Όσλο: Gyldendal 2004, σελ. 533-551 [text on ssrn]

12.       2003, Η συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης από τη σκοπιά του ελληνικού Συντάγματος, σε Μανιτάκη / Παπαδοπούλου (επιμ.) Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας  2003, 147-199 [pdf]

11.       2003, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Υποκείμενα πολιτικής ενοποίησης ή γραφειοκρατικοί μηχανισμοί;, σε Δ. Τσάτσου / Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα: Παπαζήση 2003, σελ. 373-426 (κείμενο)

10.       2002, Η ‘δημιουργική αυτοκαταστροφή’ του Συντάγματος, Ή, πώς το Σύνταγμα υποδέχεται το κοινοτικό φαινόμενο, σε: ΕΝΕΕΣ (επιμ.), 20 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σελ. 23-45 [pdf]

9.         2002, Άρθρο 2 (αρχή των μη διακρίσεων), άρθρο 14 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) και άρθρο 30 (δικαιώματα παιδιών μελών μειονοτήτων), σε: Κ. Χρυσογόνου / Π. Νάσκου-Περράκη / Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Έννομη Τάξη, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας 2002, σελ. 38-44, 136-144, 311-319 αντίστοιχα

8.         2002, In(di)visible Citizens(hip): Same-sex partners in EU Immigration Law, σε: Yearbook of European Law 2002, σελ. 229-262 [text on ssrn]

7.         2001, Προς μία Ευρωπαϊκή Πολιτεία: Ευρωπαϊκός Δημόσιος Χώρος και Θεμελιώδη Δικαιώματα, σε: ΙΣΤΑΜΕ, Διεθνές Συνέδριο: Η Ευρώπη και ο κόσμος στην αρχή της νέας χιλιετίας, Θεσσαλονίκη 12/13.02.2000, Πρακτικά, Αθήνα 2001, σελ. 96-104

6.         2001, Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη, Το Σύνταγμα 6/2001, σελ. 1267-1326, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=458 [pdf]

5.         2000, Προς μια ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, Κοινωνία Πολιτών, τεύχος 5, 2000, σελ. 67-73 [pdf]

4.         2000, Περί του θρησκεύματος των ταυτοτήτων, Το Σύνταγμα 4/5, 2000, σελ. 675-723, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=80 [pdf]

3.         2000, Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε: Ευρωπαϊκή Έκφραση, τεύχος 37, 2ο τρίμ. 2000, σελ. 49-55

2.         1997, Grundzüge des griechischen Arbeitsrechts (Βασικές αρχές του ελληνικού εργατικού δικαίου), σε: Ioannis Papagiannis (επιμ.), Griechisches Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Athen-München 1997, σελ. 383-422

1.         1993, Parteiinterne Quotenregelungen (Εσωκομματικές ποσοστώσεις), σε: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches Parteienrecht, τεύχος 3, Δεκ. 1993, σελ. 53-73 [pdf]

Βιβλιοπαρουσιασεις

  1. Christiane Claßen, Nichtumsetzung von Gemeinschaftsrichtlinien. Von der unmittelbaren Wirkung bis zum Schadensersatzanspruch, Duncker & Humblot, Berlin 1999, σε: Δικαιώματα του Ανθρώπου 29/2006, σελ. 362-365
  2. Δημήτρη Χρυσοχόου, Για μια ευρωπαϊκή res publica, Αθήνα: Παπαζήση 2005, σε: Το Σύνταγμα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 2007 «Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού», σελ. 346-7
  3. Δημήτρη Χρυσοχόου, Δοκίμιο για τη Διεθνή Θεωρία: Νέες μορφές Κυριαρχίας και Συναρχίας, Αθήνα: Παπαζήση 2006, Το Σύνταγμα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 2007 «Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού», σελ. 348-351
  4. Κυριάκου Κεντρωτή, Θεωρήσεις και δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταξιδεύοντας με οδηγό το μικρό πρίγκιπα, Αθήνα: Παπαζήση 2006, σε: Το Σύνταγμα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 2007 «Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού», σελ. 347-8