1. Φυλακισμένες στην Ιστορία: Ελληνίδες Μουσουλμάνες υπο τον ιερό νόμο του Ισλάμ, σε: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη – Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2012, σελ. 699-724 [κείμενο]
  2. “Children and Religious freedom. An Enquiry into children’s capability of being holders of rights and the nature of religious freedom in the Western world”, Πρακτικά του 11th World Conference Of the International Society of Family Law, Copenhagen / Oslo 2–7/08/2002, Όσλο: Gyldendal 2004, σελ. 533-551  [text on ssrn]
  3. Άρθρο 2 (αρχή των μη διακρίσεων), άρθρο 14 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) και άρθρο 30 (δικαιώματα παιδιών μελών μειονοτήτων), σε: Κ. Χρυσογόνου / Π. Νάσκου-Περράκη / Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Εσωτερική Έννομη Τάξη, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας 2002, σελ. 38-44, 136-144, 311-319 αντίστοιχα
  4. Περί του θρησκεύματος των ταυτοτήτων, Το Σύνταγμα 4/5, 2000, σελ. 675-723, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=80 [κείμενο]